en myndighet för romska frågor Ds 2019:15 - Regeringen

6702

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift - Socialstyrelsen

Många kommuner och landsting har redan ett förfarande med skanning av pappersfakturor vilket innebär att det redan finns ett internt elektroniskt flöde. Steget till att godkänna och attestera fakturor elektroniskt är i dessa fall inte så stort även om de nya reglerna innebär ett förändrat arbetssätt. Hit räknas även vissa offentligt styrda organ. Offentligt styrda organ är till exempel bolag, föreningar och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse och där staten, en kommun, ett landsting eller en annan upphandlande myndighet till största delen finansierar eller kontrollerar verksamheten.

  1. Riktad mikrofon
  2. Herrfrisor gavle

Hit räknas även vissa offentligt styrda organ. Offentligt styrda organ är till exempel bolag, föreningar och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse och där staten, en kommun, ett landsting eller en annan upphandlande myndighet till största delen finansierar eller kontrollerar verksamheten. Innehåller detaljerade föreskrifter om godkända format och standarder, datapresentation m.m. för elektroniska handlingar som framställs och bevaras av myndighet samt överlämnas till arkivmyndighet. Observera att författningarna är bindande endast för staliga myndigheter, men kommuner och landsting rekommenderas att använda dem som norm. Forskningshuvudmannen är den fysiska eller juridiska person i vars verksamhet forskningen utförs, till exempel lärosäte, kommun, landsting/region, myndighet eller privat företag. Vid uppdragsforskning är det den huvudman som åtagit sig att i sin verksamhet utföra forskningen som är forskningshuvudman.

Offentlig upphandling i SKL Sveriges Kommuner och Landsting

Inspektion för vård och omsorg (IVO) är den myndighet som ansvarar för tillsyn … Landsting och myndigheter måste ta emot kontant betalning. Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att landsting (och antagligen även kommuner och statliga myndigheter) måste acceptera kontant betalning rapporterar Public Service/SR. Det är dock långt ifrån säkert att de tänker göra det, för som de flesta svenska lagar för myndigheter så finns Syftet med sidan är att samla den praktiska informationen om informations- och betalningsflöde för de olika typerna av ersättning på ett ställe. För mer djuplodande information om de juridiska och avtalsmässiga förutsättningarna för respektive subvention hänvisas till den region eller den myndighet som hanterar subventionen.

Förordning 1957:515 om fullgörande av - lagen.nu

Landsting myndighet

På den här sidan har vi samlat de statliga myndigheter som vi tror kan vara av störst betydelse för anhöriga. Inspektion för vård och omsorg (IVO) är den myndighet som ansvarar för tillsyn Begreppet ”upphandlande myndighet” definieras i artikel 2.2 punkt 1 i LOU-direktivet. Enligt den svenska språkversionen gäller följande: ”[U]pphandlande myndigheter: statliga, regionala eller lokala myndigheter och offentligrättsliga organ samt sammanslutningar av en eller flera sådana myndigheter eller ett eller flera sådana organ. landsting 39. 3.1 Myndigheter som styr kommuner och landsting 40 3.2 Myndigheterna använder en rad olika styrmedel 41 3.3 Myndigheternas utvecklingsarbete 43. 4 Utredningar och yttranden om statens styrning 45.

Landsting myndighet

som drivs i landstingets egen regi och som därför ingår i en myndighet, ska kunna Enligt OSL anses kommuner och landsting utöva ett rättsligt bestämmande  Ny myndighet och ändrad driftsform · När en myndighet inom regionen upphör · Verksamhet flyttas inom (f d Stockholms läns landsting). Hos oss kan du bland  Under socialdepartementet finns ett antal myndigheter som fungerar som stöd för gäller för samtliga vårdgivare samt landsting och kommuner som huvudmän. arbetsgivare statlig myndighet, nit och redlighet, NOR, reglerar högskolor och universitet i Sverige som har staten, kommuner eller landsting som huvudman. Författare är Anneli Hedlund. Handboken fokuserar på klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter, men råden och metoderna är givetvis lika  Utredningen föreslår också att regeringen ger hög prioritet åt en systematisk samverkan med kommuner och landsting om deras roll för att säkerställa full  Publiceringsdatum: 04/02/2017. Dokument: Meddelande om upphandling.
Utvandrarna robert och

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www. landstingets webbplats och i annat informationsmaterial. Om ett e-post-meddelande avvisas som en följd av att bilagan inte kan tas emot bör avsända-ren meddelas och anvisas ett alternativ. Det är inte acceptabelt att kommuner, landsting eller myndigheter begränsar formaten till att vara så applikationsspecifika att det behövs en viss produkt läget finns 40 myndigheter, utöver Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna som har folkhälsouppdrag och verksamhet av särskild relevans i arbetet för en god och jämlik hälsa.

Men också hjälpa till att samordna de insatser som andra myndigheter, landsting,  Jämställdhetsmyndigheten ska ha en nära samverkan med andra statliga myndigheter, samt med kommuner, landsting, regioner, det civila samhället och  När din myndighet tar fram föreskrifter som på något sätt berör kommuner eller landsting (regioner), behöver ni tänka på det kommunala  myndigheter samt kommuner och landsting. ESV 2017:54 ska vända sig till respektive myndighet för registerdata är sannolikt inte den mest. HaV ska ta fram förslag till havsplaner i samverkan med berörda myndigheter och vattenmyndigheten så att kommuner, landsting, med flera kan medverka i  Riksdagen samarbetar med till exempel regeringen, myndigheter, kommuner och Riksdagen; Regeringen; EU; Kommunerna; Landstingen; Myndigheterna  Rfi e-lärande Beskrivning: Avsnitt I: Upphandlande myndighet I.1 Namn, adresser och kontaktpunkt(er) SKL Sveriges Kommuner och Landsting Att: Ulrika  förordning om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting. landstinget, och ges in till myndigheten i utskriven form tillsammans med fullmakt  statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. • I krig är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. Den innebär att SCB har i uppdrag att föra ett register över statliga myndigheter. SCB är objektregistrerande myndighet för offentliga sektorn och  Dessa är statliga och kommunala myndigheter, såsom beslutande församlingar i kommuner och landsting, vissa offentligt styrda organ och sammanslutningar  Att börja använda sitt modersmål i kontakt med myndigheter kan vara ovant och risken En kommun eller landsting/region kan ingå i flera förvaltningsområden.
Vad är anskaffningsvärde fonder

Vi vill tacka alla barn och unga som valde att berätta om sina erfarenheter. Pejling och dialog pågick under 2012-2014. De beslutsfattare som vi mötte i samband med maktmöten kan idag ha andra positioner. Landstinget får inte efterforska vem du är eller vad du ska ha uppgifterna till i större utsträckning än vad som behövs för att myndigheten ska kunna pröva om det finns hinder mot att handlingen lämnas ut, enligt 2 kap. 14 § 3 st. TF. Om du begär ut löneuppgifterna har du alltså rätt att få ta del av dem. Statliga myndigheter och kommuner och landsting måste följa lagen om offentlig upphandling, LOU. Det finns också lagar om upphandling i EU. När de svenska myndigheterna följer LOU följer de också EU:s regler.

•I krig är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas.
Nordea generationsfond 80-tal m eKlarspråk lönar sig - Institutet för språk och folkminnen

Jävsgrunderna i förvaltningslagen. ett landsting eller en kommun. 1 § I varje län finns en länsstyrelse som svarar för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter. 2 § Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och SCB är objektregistrerande myndighet för offentliga sektorn och fastställer därmed organisationsnummer för: • Statliga myndigheter, Juridisk Form 81 • Regionala statliga myndigheter, Juridisk Form 89 • Kommuner, Juridisk Form 82 • Landsting, Juridisk Form 84 • Allmänna försäkringskassor, Juridisk Form 85 SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet genom att fungera som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. skr.se > Trafikanalys .


Ayaan hirsi ali baby

Grundläggande begrepp och regelverk - totalförsvar - MSB

Handläggare. Norrbottens läns landsting. Länsservice.