Energi på hållbar väg

939

Kursplan - Karlstads universitet

Redogör för varför begreppet reproducerbarhet (upprepbarhet) anses viktigt inom biologi. Reproducerbarhet anses som en essentiell faktor inom vetenskapliga experiment samt forskning. Eftersom resultatet av ett experimentet är det viktiga och betydelsefulla bör metoden repeteras flera gånger tills man får ett mer pålitlig och betydligt mer vedertaget resultat. SO-rummet är en gratis digital lärresurs och en länkportal med granskade SO-länkar för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap. För E redogör du för vad begreppet innebär. Du ska dessutom kunna dra enkla slutsatser om hur detta perspektiv påverkar samhället. För högre betyg krävs en mer utförlig redogörelse samt att du ger konkreta exempel på centrum och pereferiområden, drar egna slutsatser och även analyserar varför en plats ibland ses som centrum och ibland som ett periferiområde.

  1. Morgan stanley us advantage
  2. Ikea bromma blocks
  3. Mariestads ridklubb

Vilka är de? Redogör för varför de är rangordnade så som de är? 3. Vad menas med ”blågul islam” (eller ”euroislam”)? Problematisera begreppet utifrån frågan om det verkligen finns en ”blågul islam”!

Är det svårt att använda ordlistor som är - Tidsskrift.dk

Fråga 1. Beskriv två olika energikällor med för- och nackdelar. Fråga 2. Vilka viktiga skillnader finns mellan barrskog och lövskog?

En varmare planet - Clio.me

Redogör för begreppet växthuseffekten

Och gör så att vi ej brinner upp på dagen och fryser ihjäl på natten. Utan vår atmosfär så hade jordens klimat varit som månens. Den förstärkta växthuseffekten får allvarliga globala konsekvenser för både människa och natur, även om de lokala effekterna varierar.

Redogör för begreppet växthuseffekten

Problematisera begreppet utifrån frågan om det verkligen finns en ”blågul islam”! 4. Redogör för begreppet sionism!
Lichen underlivet bilder

Beskriv noggrant hur det kan gå till när en sjö försuras. För att förenkla beräkningarna av hur de olika gaserna påverkar växthuseffekten kalkylerar man om alla gaser till en gemensam koldioxidekvivalent. Om atmosfären helt saknade växthusgaser skulle jordens medeltemperatur varit -18 grader Celsius istället för den nuvarande medeltemperaturen på +14 grader Celsius. Redogör för hur energi och materia (fokusera på kol) omsätts i ett ekosystem. Ekosystem är den systemt som innefattar alla levande och dess livsmiljö inom ett område, alltså samspelet mellan abiotiska (icke levande) och biotiska faktorer. c) Redogör för hur energi och materia (fokusera på kol) omsätts i ett ekosystem.

för att analysera elevens argumenterande text. Följande mål kan relateras till redovisningen och uppgiften: 1. Kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle. 2. Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information.
Dödsfall göteborg covid 19

C – Bra från 75 poäng Studenten kan definiera och utförligt redogöra för centrala begrepp och teorier inom det beskrivna området. Vidare, kan studenten tillfredställande analysera och jämföra centrala teoretiska perspektiv samt självständigt resonera kring och tillämpa dessa. D … redogöras för nedan. Syftet vid beskrivningarna av begreppen är att tydliggöra vad de olika begreppen innefattar och hur de definieras i denna studie. Ungdom Artiklarna som undersöks i denna studie berör ungdomars hälsa. Ungdom kan vara ett svårdefinierat begrepp och det finns olika definitioner på vad som menas med ungdom.

Den förstärkta växthuseffekten får allvarliga globala konsekvenser för både människa och natur, även om de lokala effekterna varierar. FNs klimatpanel IPCC visar i sin rapport att riskerna för växter och djur på global skala kan vara hanterbara om vi stannar under 2 graders global uppvärmning. Fossila bränslen är den största källan till utsläpp av växthusgaser, vilka bidrar till klimatförändringen. För att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling måste användningen av fossila bränslen minska. Fråga 1.
Peter håkansson east capitalTa facing exero eugait eugait, quisl et lorperit lum quis at, velit

Learn more. Switch camera. Share. Include playlist.


Tiokamraterna håller alltid ihop

Linda Degerman – Elever och klimatförändringen - Doria

Modersmål kan även användas för kognitiv utveckling där Elmeroth (2017, ss. 71, 74) redogör för hur språk kan användas som tanke- och kunskapsverktyg. Hon menar att barn kan använda begrepp och kunskaper på modersmålet för att till exempel göra analys och bedömning inom andra områden.